O firmie

KRS: nr 0000127698

Krajowy Rejestr Sądowy w Nowym
Sączu

REGON: 492827155

NIP: 734-29-28-281

KONTO BANKOWE:
BS Łososina Dolna
81881800092001000995250001

Jakość

POLITYKA JAKOŚCI

Przedmiotem działalności TRANSWIERTEL Sp. z o.o. jest:

 • wykonawstwo robót w zakresie budowy sieci :
 • telefonicznych,
 • energetycznych,
 • sanitarnych,
 • wykonawstwo robót drogowych i ogólno budowlanych.

Spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2001 oraz konsekwentne doskonalenie wdrożonego systemu jakości to atuty prowadzonej przez spółkę TRANSWIERTEL Sp. z o.o. polityki pro jakościowej. Wszystkie działania realizowane przez spółkę TRANSWIERTEL są wykonywane zgodnie z wszystkimi, odpowiednimi i aktualnymi przepisami prawnymi.

Jako nadrzędne cele stawiamy sobie:

 • Uzyskiwanie zadowolenia Klientów
 • Osiągane poprzez terminową i zgodną z wymaganiami realizację usług w w/w zakresie
 • Ciągłe doskonalenie jakości świadczonych usług - realizowane poprzez systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz unowocześnianie wyposażenia technologicznego

Realizacja powyższych celów opiera się na wiedzy i umiejętnościach pracowników Spółki oraz na ich świadomości, że za optymalną, zgodną z wymaganiami Klientów jakość odpowiedzialni są wszyscy pracownicy spółki TRANSWIERTEL Sp. z o.o.. Realizacja celów strategicznych odbywa się poprzez cele operacyjne określane w trakcie przeglądu systemu jakości dokonywanego przez kierownictwo, ciągłe doskonalenie realizowanych procesów, systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników, unowocześnianie wyposażenia technologicznego oraz stałą weryfikację dostawców materiałów i usług.

Jako kluczowe cele jakości stawiamy sobie:

 • pełne Zadowolenie Klienta i zgodność z jego wymaganiami,
 • uzyskiwanie końcowych protokołów odbioru robót bez uwag,
 • uzyskiwanie listów referencyjnych,
 • terminowość,
 • brak reklamacji,

Określenie celów jakości, wskaźników dla poszczególnych procesów i ich wartości, a także monitorowanie realizacji wyznaczonych celów odbywa się w trakcie przeglądu systemu dokonywanego przez kierownictwo. Jest to podstawą stałego doskonalenia systemu zarządzania jakością, a w efekcie spełnienia celów nadrzędnych, gdzie poczesne miejsce zajmuje zadowolenie Klienta. 22 czerwca 2006 r.

Dyrektor